รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 108 ไอเดีย
สถานที่เรียน : ห้องศิลป์ 1
หมายเหตุ : มีความมานะ อดทน และใจรักในการสร้างสรรค์ผลงานให้สำเร็จ
1.ครูณัฐจิยาน์ เอี่ยมยิ้ม
2.ครูรัชพิณ จิตแจ้ง
40 42
2 Art of Math 1
สถานที่เรียน : 231
1.ครูปิยพร ทองก้อน
2.ครูรัฐนันท์ การกระสัง
40 40
3 Art of math 2
สถานที่เรียน : 234
หมายเหตุ : นักเรียนต้องมีโทรศัพท์ เข็ม ด้าย ไม้บรรทัด ดินสอ
1.ครูกัญชรส จันทำ
2.ครูชุมแพ วีรบรรจง
40 11
4 Art Video
สถานที่เรียน : 332
หมายเหตุ : นักเรียนต้องมีโทรศัพท์มือถือ
1.ครูปนัดดา นกแก้ว
2.ครูอารดา คำยา
- - - - 40 32
5 Basic Basketball
สถานที่เรียน : โดมร่มราชพฤกษ์2
หมายเหตุ : ควรมีลูกบาส
1.ครูกฤษฎา มุ่งวัฒนา
25 25
6 Bonjour Japan
สถานที่เรียน : 313
1.ครูคัทลียา วงศ์สุภา
2.ครูประภัสสร จันทร์แสง
3.นางสาวปิยาภรณ์ ลิ่มเงิน
- - - 50 29
7 Crossword
สถานที่เรียน : 312
หมายเหตุ : มีใจรักและเพิ่มพูนทักษะด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
1.ครูพรสุรางค์ ช่างสมบูรณ์
2.ครูอินทิรา นาสมบูรณ์
40 22
8 English clinic
สถานที่เรียน : 326
หมายเหตุ : โทรศัพท์
1.ครูเกสร จันทร์เต็ม
2.ครูมัลลิกา ลอยวิเวก
40 21
9 English with Netflix
สถานที่เรียน : ห้อง 315
1.นางสาวกชาภร เริงศักดาอมร
2.นางสาวภัทรสุดา อะโนรัมย์
30 30
10 Entertainment in English
สถานที่เรียน : ห้อง 321
1.ครูวิรานุตร ศิวพิทักษ์
2.นางสาวภารดี พันธ์หอม
40 12
11 Funny English
สถานที่เรียน : 314
หมายเหตุ : มีความสนใจและชอบภาษาอังกฤษ
1.ครูหทัยชนก ไพโรจน์กิจตระกุล
20 20
12 Herb & Science
สถานที่เรียน : 223
หมายเหตุ : โทรศัพท์ใช้สืบค้นข้อมูล
1.ครูอัมพร หนูน้อย
- - - 20 16
13 Learn science by google
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
1.ครูน้ำทิพย์ บุญพาทำ
2.ครูประภาพร ดอกไม้
40 32
14 Mathematics in Daily Life
สถานที่เรียน : อาคาร 2
หมายเหตุ : มีโทรศัพท์มือถือ​และรองรับ​อินเทอร์เน็ต ​หรือ Wi-Fi
1.ครูพีระพัฒน์ หมวกหลำ
- - - 20 14
15 Reading
สถานที่เรียน : 316
หมายเหตุ : มีใจรักในภาษา
1.ครูชุติกาญจน์ สมบูรณ์
2.ครูสุดารัตน์ วิสุทธิศาสตร์
- - - - 30 13
16 Science cinema
สถานที่เรียน : 227
1.ครูกนกวรรณ ประทุมกุล
2.ครูปัทมาวดี คงเมือง
40 40
17 Short Note
สถานที่เรียน : 222
หมายเหตุ : ตั้งใจ
1.ครูวรนุช เขตตลาด
2.ครูอรนุช บุษบงก์
- - - 40 29
18 Short note of science 2
สถานที่เรียน : 224
หมายเหตุ : โทรศัพท์
1.ครูรัตติกาล เทียนรัมย์
2.ครูสาวิตรี ปราบนอก
- - - 40 40
19 Social Life
สถานที่เรียน : ห้อง 245
หมายเหตุ : มือถือ อินเทอร์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือสามารถให้ร่วมกันกับเพื่อนที่อยู่ในชุมนุมได้
1.ครูจิตราวดี กอสนธิ
2.ครูณัฐสิทธิ์ ชินวงศ์
40 40
20 TCAS 2565
สถานที่เรียน : 442
1.ครูสมัชชา โกมลฐิตินันท์
- - - - - 20 20
21 Tiktok & Smartsci
สถานที่เรียน : 221
หมายเหตุ : มือถือสมาร์ทโฟน
1.ครูปาล์ม ฟองเอม
2.ครูมัทยา บุศศรีเจริญ
40 41
22 Tiktok พาสนุก
สถานที่เรียน : 235
หมายเหตุ : มีโทรศัพท์
1.ครูปรียาภัทร ปะโปตินัง
2.ครูมงคล โฮมพลงาม
40 40
23 Wolvesville
สถานที่เรียน : 322
หมายเหตุ : มี Application Werewolf ในโทรศัพท์มือถือในการจัดกิจกรรม
1.ครูพีรพนธ์ แสงกุล
25 26
24 YC นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
สถานที่เรียน : 448
1.ครูจุฑามาศ ยี่สิ้น
2.นางสาวจิราวรรณ อนุกูล
40 41
25 กระดาษหรรษา
สถานที่เรียน : 247
หมายเหตุ : นักเรียนต้องมีอุปกรณ์ดังนี้ กรรไกร ไม้บรรทัด มีดคัตเตอร์ สีไม้
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิดา สมภูมิ
- - - 20 21
26 เกมต่อเลขมหัศจรรย์
สถานที่เรียน : 233
1.ครูวรุณยุภา แก้วสมทอง
2.ครูสุมิตรา ฝาเรือนดี
20 20
27 เกมส์
สถานที่เรียน : 232
1.ครูหทัยทิพย์ รอดดี
2.ครูอารีย์ กุสะรัมย์
40 40
28 เกมออนไลน์
สถานที่เรียน : ห้อง 236
หมายเหตุ : นักเรียนต้องมีมือถือสมาทโฟนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
1.ครูจิราพรรณ เรืองพุทธ
2.ครูหัสฤทัย ธิมา
40 44
29 ขายออนไลน์ สร้างรายได้
สถานที่เรียน : 334
หมายเหตุ : นักเรียนทุกมีสมาร์ตโฟนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
1.ครูกรณษาภัค บุญญาวัฒน์
2.ครูอาทิตยา บุญมั่งมี
- 40 40
30 คำคม (ต่อศัพท์ภาษาไทย)
สถานที่เรียน : 446
หมายเหตุ : มีโทรศัพท์ และสัญญาณอินเทอร์เน็ต
1.ครูรามิล ปัญญพัทธ์
2.ครูสุกัญญา อินทรนิวาส
40 40
31 คิดเลขเร็ว
สถานที่เรียน : 237
1.ครูรดาริน กลิ่นจันทร์
20 20
32 งานสวัสดิการ
สถานที่เรียน : ห้องสวัสดิการ
หมายเหตุ : มีจิตอาสา มีเวลาว่างช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน
1.ครูพงษ์พันธ์ พุดสีเสน
25 29
33 งามอย่างไทย
สถานที่เรียน : 242
1.ครูสุปราณี เชื้อไทย
2.ครูอาภากร แจ้งสว่าง
40 40
34 จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ
สถานที่เรียน : 248
1.ครูชลนภัทร จันดำ
2.ครูอาภาพร ผดุงเกียรติยศ
- - - 40 40
35 เจาะใจนักอ่าน
สถานที่เรียน : ห้องสมุดโรงเรียนพลูเจริญวิทยาคม
1.ครูชินกร ศิริโยธา
2.ครูพิชิต นาคศรี
40 40
36 ช่างภาพกลางแจ้ง
สถานที่เรียน : ทางเดินหน้าห้องสมุด เพื่อฝึกถ่ายภาพบริเวณใกล้เคียง (กลางแจ้ง)​
หมายเหตุ : มีโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายรูปได้และมีเฟสบุ๊คเพื่อใช้ส่งผลงาน
1.ครูประณิธี รัตนวิจิตร
20 20
37 ชุมนุมรักบี้ฟุตบอล
สถานที่เรียน : สนามกีฬารักบี้ฟุตบอล
หมายเหตุ : ใจรักในกีฬา ใจกล้า ไม่กลัวเจ็บ
1.ครูธำรงค์ เดชเจริญ
25 25
38 เซปักตะกร้อ
สถานที่เรียน : โรงยิมพลศึกษา
หมายเหตุ : นักเรียนต้องมีทักษะทางด้านกีฬาตะกร้อดีพอควร
1.ครูฐิติวุฒิ โยทัยเที่ยง
25 25
39 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย (หอสมุด)
หมายเหตุ : สามารถเข้าซ้อมดนตรีได้ ถึง 17.00
1.ครูขวัญชัย โตสง่า
40 39
40 ดนตรีสมัยนิยม
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล
หมายเหตุ : มีความสามารถทางด้านดนตรี
1.ครูจรัสพงษ์ ศึกสงคราม
2.ครูวิริยะ ทองเต็ม
40 40
41 ดอกไม้สด
สถานที่เรียน : ห้องการงาน 3
1.ครูยุวภาภรณ์ สุระคันธ์
20 21
42 ดัมมี่
สถานที่เรียน : 238
1.ครูดาราพร รอดชม
2.ครูเตชสิทธิ์ ป้อมบุบผา
40 41
43 ท่องโลก social
สถานที่เรียน : 323
หมายเหตุ : โทรศัพท์ที่มี Internet
1.ครูธิติมา คำดี
2.ครูวลีรัตน์ นาคสมทรง
- - - 40 40
44 ทายไพ่ไขชีวิต
สถานที่เรียน : ห้องคหกรรม
หมายเหตุ : นักเรียนที่สนใจจริงๆ
1.ครูคเณศน์ พึ่งอ่ำ
2.ครูอมรรัตน์ กลิ่นอยู่
- - - 40 42
45 นักข่าวจิ๋ว
สถานที่เรียน : 246
หมายเหตุ : โทรศัพท์
1.ครูนุกูล สมศรีทรัพย์
2.ครูประสิทธิ์ กุยประเสริฐ
- - - 40 37
46 นักบินน้อย
สถานที่เรียน : 225
1.ครูเกรียงศักดิ์ อย่างอิ่น
2.ครูฉัตรชัย ฤาวงศ์
40 41
47 นักสะสม
สถานที่เรียน : โรงยิมพลศึกษา
หมายเหตุ : นักเรียนสะสมของคนละ 1 อย่าง
1.ครูลักษณา หงษ์เส็ง
20 20
48 นาฏยภิรมย์
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
หมายเหตุ : ช่วงไหนที่มีงานการแสดง นักเรียนสามารถอยู่ซ้อมได้ถึงเวลา 5 โมงเย็น
1.ครูญาณิกา ตั้งคำ
2.ครูวรรษมน สุขสวัสดิ์
40 32
49 ประดิษฐ์ของจิ๋ว
สถานที่เรียน : 243
หมายเหตุ : มีทักษะการประดิษฐ์และความคิดสร้างสรรค์
1.ครูกนกวรรณ สมีดี
2.ครูมณีรัตน์ ปิณะถา
40 44
50 ปะติดปะต่อจีน
สถานที่เรียน : 311
1.ครูศศิธร พฤกษาเพชร
2.นายธนัท โฆษิตสิริกุล
40 40
51 พยาบาล
สถานที่เรียน : หน้าห้องพยาบาล
หมายเหตุ : มีใจรักในการดูแลผู้อื่น อย่างเต็มใจ
1.ครูพัชราภรณ์ เหมือนศาสตร์
2.ครูสุทิสา เรืองกันท์
- - - 40 51
52 เพลงสากลพาเพลิน
สถานที่เรียน : ห้อง 434
หมายเหตุ : -มีใจรักในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และต้องการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
1.ครูวิโรจน์ เอี่ยมยิ้ม
2.ครูสาริช รุ่งเรือง
40 40
53 ฟุตบอล
สถานที่เรียน : สนามฟุตซอล
หมายเหตุ : เป็นนักฟุตซอลของรร.
1.ครูเฉลิมชัย อาจณรงค์
- 30 30
54 ภาพยนตร์จีน
สถานที่เรียน : 311
1.ครูปานเลขา ปล้องทอง
2.นางสาวศิริมา แซ่จวง
40 40
55 ภาพเหมือน
สถานที่เรียน : ห้องศิลป์2
หมายเหตุ : มีใจรักในศิลปะ​ , มีความรับผิดชอบ
1.ครูชุมพล ศรีเหรา
2.ครูถาวร ไชยรัตน์
3.ครูวรวุฒิ เฉียงกลาง
40 40
56 ภาษาสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 427
หมายเหตุ : โทรศัพท์
1.ครูกมลวรรณ สังข์ทอง
2.ครูศรีสุดา ปัญจะรักษ์
25 28
57 ภาษาเหนือ
สถานที่เรียน : 311
หมายเหตุ : นักเรียนสามารถเข้าเรียนในทุกคาบได้
1.ครูณิชกมล สิทธิโฮ่ง
25 25
58 ยุวบรรณารักษ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
หมายเหตุ : นักเรียนต้องมีจิตอาสา
1.ครูนันทกาญจน์ เรืองกระจาย
25 25
59 รด.จิตอาสา
สถานที่เรียน : ใต้โถงอาคาร4,และสถานที่ต่างๆที่เหมาะสม
หมายเหตุ : นักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนพูลเจริญทุกนาย
1.ครูกฤตยชญ์ เจริญสุข
2.ครูกาญจนา ไกรรุ่ง
3.ครูสุริยา ก่อบุญ
- - - 350 301
60 วงโยธวาทิต
สถานที่เรียน : ห้องวงโยธวาทิต
หมายเหตุ : สามารถฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนได้ เวลาในการฝึกซ้อมคือ 15.30 - 17.00 น.
1.ครูลักขณา สาดอนขวาง
2.ครูสมพงษ์ ศลทอง
40 31
61 วอลเลย์บอล
สถานที่เรียน : โดม2
หมายเหตุ : มีพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล
1.ครูฉัตรพรรค์ มโนสุทธิฤทธิ์
- - - 25 25
62 วัฒนธรรมอาเซียน
สถานที่เรียน : 241
หมายเหตุ : สมาทโฟน
1.ครูธิดาพร ภูละ
2.ครูโสภิต แสนทวีสุข
40 46
63 ศิลปะงานใบตองวิจิตร
สถานที่เรียน : บริเวณหน้าห้องพยาบาล
หมายเหตุ : สามารเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เช่น ใบตอง เข็ม ด้าย หรือ แม็ค และ นักเรียนมีความอดทน มานะ อุตสาหะที่จะทำชิ้นงานประดิษฐ์จากใบตองให้สำเร็จ
1.ครูนันทพร แก้วหาญ
2.ครูศิรากร สีดา
25 14
64 ศึกษาต่อต่างประเทศ
สถานที่เรียน : 448
หมายเหตุ : มีทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ
1.ครูชัญญาศิกานต์ ศรีวิเชียร
2.ครูภานุวัฒน์ ทัดเนียม
- - 25 25
65 สติ๊กเกอร์ไลน์
สถานที่เรียน : 425
หมายเหตุ : ต้องมีโทรศัพท์มือถือ, อินเทอร์เน็ต, สามารถโหลดแอพ LINE Studio ได้
1.ครูจรัญญา พึ่งพงษ์
2.ครูศิริพร ศรีนาค
40 41
66 สอนเสริมเพิ่มทักษะ (ภาษาไทย)
สถานที่เรียน : ห้อง 437, 438
1.ครูวรางคณา ชั่งโต
2.ครูอภิชา พุ่มพวง
40 42
67 สื่อสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด 1
1.ครูชื่นฤดี หรับหลี
2.ครูวรรณทิพย์ ใจมนต์
40 40
68 โสตทัศนศึกษา
สถานที่เรียน : ห้องการงาน 2
หมายเหตุ : นักเรียนต้องมีโทรศัพท์
1.ครูนพรัตน์ แก้วสมนึก
2.ครูพสุธร แก้วพวง
- 40 40
69 หมากกระดาน 2
สถานที่เรียน : การงาน 1
1.ครูธีระเศรษฐ์ อนุทรงศักดิ์
- - 25 25
70 หมากกระดาน1
สถานที่เรียน : ศูนย์​สุขศึกษา​
1.ครูธนากร แก้วธรรม
2.ครูพิทักษ์ ศักดิ์เติม
40 40
71 หุ่นยนต์
สถานที่เรียน : 331
หมายเหตุ : มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
1.ครูชวนากร ศรีคำ
2.ครูวีรยุทธ ผักสา
- 40 44
72 เหรียญเหวี่ยงบุญ
สถานที่เรียน : บริเวณลานม้าหิน หลังอาคาร 2
หมายเหตุ : ในช่วงการเรียน online ผู้เรียนต้องมีริบบิ้น กระดาษ เพื่อฝึกทำที่บ้าน
1.ครูพรลภัทร พิทักษ์วงษ์
2.ครูอรทัย วัฒนจินดา
- 40 25
73 ออมทรัพย์เพิ่มความสุข
สถานที่เรียน : ห้องธนาคารโรงเรียน
1.ครูผกาพันธุ์ พราหมณี
2.ครูอุมากร พูลสนาม
- - - 35 37
74 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : 226
1.ครูจินตพร ยิ้มช้อย
2.ครูรำไพพรรณ จันทรเสนา
- - - 40 14
75 อ่าน เขียน เรียนศิลป์
สถานที่เรียน : 424
1.ครูนนนที รัศมีพันธ์
2.ครูวนิชญา เชียงน้อย
40 40
76 อาสาสภานักเรียน
สถานที่เรียน : ห้องสภานักเรียน
หมายเหตุ : จิตอาสาและสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้
1.ครูธวัชชัย เจริญกุล
2.ครูปราโมทย์ ในชัยภูมิ
40 40
77 อิงลิช พิชิตงานค้าง
สถานที่เรียน : 312
หมายเหตุ : นักเรียนต้องมีโทรศัพท์
1.ครูพิมานแมน พลเยี่ยม
- - - 25 30