รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1  Activity math
สถานที่เรียน : 231
1.ครูชุมแพ วีรบรรจง
2.ครูปิยพร ทองก้อน
40 24
2  Bonjour Japan
สถานที่เรียน : 313
1.ครูคัทลียา วงศ์สุภา
2.ครูประภัสสร จันทร์แสง
40 39
3  Chill Chill Science
สถานที่เรียน : 222
1.ครูวรนุช เขตตลาด
2.ครูอรนุช บุษบงก์
50 50
4  Crossword
สถานที่เรียน :
1.ครูพรสุรางค์ ช่างสมบูรณ์
2.ครูอินทิรา นาสมบูรณ์
40 7
5 D.I.Y หรรษา
สถานที่เรียน :
1.ครูจรัญญา พึ่งพงษ์
2.ครูศิริพร ศรีนาค
50 48
6 Drama
สถานที่เรียน :
1.ครูวิรานุตร ศิวพิทักษ์
2.นางสาวภารดี พันธ์หอม
50 37
7 English Varieties
สถานที่เรียน :
1.ครูเกสร จันทร์เต็ม
2.ครูมัลลิกา ลอยวิเวก
40 10
8 English พาเพลิน
สถานที่เรียน :
1.ครูณัฐธรินีย์ รฏิชารุ่งโรจน์
2.ครูพิมานแมน พลเยี่ยม
3.นางสาวปิยาภรณ์ ลิ่มเงิน
40 38
9 Funny English
สถานที่เรียน :
1.ครูหทัยชนก ไพโรจน์กิจตระกุล
25 25
10 Google Apps for Education
สถานที่เรียน :
1.ครูปนัดดา นกแก้ว
2.ครูอารดา คำยา
- - - - 45 16
11 Learning English
สถานที่เรียน :
1.นางสาวกชาภร เริงศักดาอมร
2.นางสาวภัทรสุดา อะโนรัมย์
25 25
12 Learning Science by google
สถานที่เรียน :
1.ครูน้ำทิพย์ บุญพาทำ
2.ครูประภาพร ดอกไม้
40 15
13 Like สาระ
สถานที่เรียน :
1.ครูจิตราวดี กอสนธิ
2.ครูณัฐสิทธิ์ ชินวงศ์
40 37
14 Math for Daily Life Admin
สถานที่เรียน :
1.ครูนุชนาฎ โทนสังข์อินทร์
2.ครูพีระพัฒน์ หมวกหลำ
40 4
15 Micro : bit
สถานที่เรียน :
1.ครูกรณษาภัค บุญญาวัฒน์
2.ครูอาทิตยา บุญมั่งมี
40 10
16 PLAYERUNKNOW'S BATTLEGROUND -1
สถานที่เรียน :
1.ครูดาราพร รอดชม
2.ครูเตชสิทธิ์ ป้อมบุบผา
40 40
17 PLAYERUNKNOW'S BATTLEGROUND -2
สถานที่เรียน :
1.ครูจิราพรรณ เรืองพุทธ
2.ครูหัสฤทัย ธิมา
40 39
18 Potter more+
สถานที่เรียน :
1.ครูพีรพนธ์ แสงกุล
2.ครูศิรากร สีดา
40 20
19 ROV
สถานที่เรียน :
1.ครูสมัชชา โกมลฐิตินันท์
25 26
20 Science & Project
สถานที่เรียน :
1.ครูอัมพร หนูน้อย
- - - 25 5
21 Science Fun
สถานที่เรียน :
1.ครูธิติมา คำดี
2.ครูวลีรัตน์ นาคสมทรง
- - - 50 9
22 sudoku
สถานที่เรียน :
1.ครูกัญชรส จันทำ
2.ครูรัฐนันท์ การกระสัง
40 40
23 Tiktok & Smart Sci
สถานที่เรียน :
1.ครูปาล์ม ฟองเอม
2.ครูมัทยา บุศศรีเจริญ
40 40
24 กระดาษมหัศจรรย์
สถานที่เรียน :
1.ครูพรลภัทร พิทักษ์วงษ์
2.ครูอรทัย วัฒนจินดา
50 48
25 กระดาษสร้างสรรค์
สถานที่เรียน :
1.ครูณัฐจิยาน์ เอี่ยมยิ้ม
2.ครูรัชพิณ จิตแจ้ง
50 77
26 การสร้างเกมส์ทางคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน :
1.ครูปรียาภัทร ปะโปตินัง
2.ครูมงคล โฮมพลงาม
40 19
27 เกมต่อเลขมหัศจรรย์
สถานที่เรียน :
1.ครูวรุณยุภา แก้วสมทอง
2.ครูสุมิตรา ฝาเรือนดี
40 26
28 เกมส์พาสนุก
สถานที่เรียน :
1.ครูหทัยทิพย์ รอดดี
2.ครูอารีย์ กุสะรัมย์
50 50
29 คำคม(ต่อศัพท์ภาษาไทย)
สถานที่เรียน :
1.ครูรามิล ปัญญพัทธ์
30 30
30 คิดเลขเร็ว
สถานที่เรียน :
1.ครูจิตรวดี นาวิกพันธุ์
2.ครูรดาริน กลิ่นจันทร์
40 33
31 คิดวิทย์
สถานที่เรียน :
1.ครูรัตติกาล เทียนรัมย์
2.ครูสาวิตรี ปราบนอก
40 40
32 งานสวัสดิการ
สถานที่เรียน :
1.ครูพงษ์พันธ์ พุดสีเสน
25 30
33 งามอย่างไทย
สถานที่เรียน :
1.ครูสุปราณี เชื้อไทย
50 24
34 จิตอาสาทำดีด้วยใจ
สถานที่เรียน :
1.ครูชลนภัทร จันดำ
2.ครูอาภาพร ผดุงเกียรติยศ
50 49
35 จิตอาสาพัฒนาพาสนุก
สถานที่เรียน :
1.ครูกนกวรรณ สมีดี
2.ครูมณีรัตน์ ปิณะถา
50 6
36 เซปัคตะกร้อ
สถานที่เรียน :
1.ครูฐิติวุฒิ โยทัยเที่ยง
25 29
37 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน :
1.ครูขวัญชัย โตสง่า
40 67
38 ดนตรีสมัยนิยม
สถานที่เรียน :
1.ครูจรัสพงษ์ ศึกสงคราม
2.ครูวิริยะ ทองเต็ม
50 35
39 ดอกไม้สด
สถานที่เรียน :
1.ครูยุวภาภรณ์ สุระคันธ์
25 31
40 ทายใจ ไขชีวิต
สถานที่เรียน :
1.ครูคเณศน์ พึ่งอ่ำ
2.ครูอมรรัตน์ กลิ่นอยู่
50 47
41 นักข่าวจิ๋ว
สถานที่เรียน :
1.ครูนุกูล สมศรีทรัพย์
2.ครูประสิทธิ์ กุยประเสริฐ
50 32
42 นักบินน้อย
สถานที่เรียน :
1.ครูเกรียงศักดิ์ อย่างอิ่น
2.ครูฉัตรชัย ฤาวงศ์
50 33
43 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
สถานที่เรียน :
1.ครูจุฑามาศ ยี่สิ้น
2.ครูปาจรีย์มาศ เหลืองสกุล
3.นางสาสจิราวรรณ อนุกูล
40 42
44 นาฏยภิรมย์
สถานที่เรียน :
1.ครูญาณิกา ตั้งคำ
2.ครูวรรษมน สุขสวัสดิ์
50 45
45 บาสเกตบอล 1
สถานที่เรียน :
1.ครูกฤษฎา มุ่งวัฒนา
2.ครูชัญญาศิกานต์ ศรีวิเชียร
40 43
46 บาสเกตบอล 2
สถานที่เรียน :
1.ครูภานุวัฒน์ ทัดเนียม
- - - 20 20
47 แบดมินตัน
สถานที่เรียน :
1.ครูลักษณา หงษ์เส็ง
25 26
48 ประดิษฐ์ ประดอย
สถานที่เรียน :
1.ครูนพรัตน์ แก้วสมนึก
- - - 25 26
49 ปะติดปะต่อจีน
สถานที่เรียน :
1.ครูศศิธร พฤกษาเพชร
2.นางสาวศศิธร พฤกษาเพชร
3.นายธนัท โฆษิตสิริกุล
20 18
50 พยาบาล
สถานที่เรียน :
1.ครูพัชราภรณ์ เหมือนศาสตร์
2.ครูสุทิสา เรืองกันท์
50 61
51 เพลงสากลพาเลิน
สถานที่เรียน :
1.ครูวิโรจน์ เอี่ยมยิ้ม
2.ครูสาริช รุ่งเรือง
50 50
52 ฟุตบอล
สถานที่เรียน :
1.ครูเฉลิมชัย อาจณรงค์
0 27
53 ภาพยนตร์จีน
สถานที่เรียน :
1.ครูปานเลขา ปล้องทอง
2.นางสาวศิริมา แซ่จวง
25 25
54 ภาพเหมือน 1
สถานที่เรียน :
1.ครูชุมพล ศรีเหรา
2.ครูถาวร ไชยรัตน์
40 37
55 ภาพเหมือน 2
สถานที่เรียน :
1.ครูวรวุฒิ เฉียงกลาง
20 20
56 ภาษาสร้างสรรค์
สถานที่เรียน :
1.ครูกมลวรรณ สังข์ทอง
2.ครูศรีสุดา ปัญจะรักษ์
50 21
57 ภาษาเหนือ
สถานที่เรียน :
1.ครูณิชกมล สิทธิโฮ่ง
2.ครูนันทพร แก้วหาญ
45 43
58 รด.จิตอาสา
สถานที่เรียน :
1.ครูกฤตยชญ์ เจริญสุข
2.ครูกาญจนา ไกรรุ่ง
3.ครูสุริยา ก่อบุญ
- - - 300 282
59 รอบโลกกับภูมิศาสตร์
สถานที่เรียน :
1.ครูโสภิต แสนทวีสุข
40 21
60 รักการถ่ายภาพ
สถานที่เรียน :
1.ครูประณิธี รัตนวิจิตร
2.ครูสมพงษ์ ศลทอง
50 53
61 รักการอ่าน
สถานที่เรียน :
1.ครูชินกร ศิริโยธา
2.ครูอภิชา พุ่มพวง
50 47
62 วงโยธวาทิต
สถานที่เรียน :
1.ครูลักขณา สาดอนขวาง
40 33
63 วัฒนธรรมอาเซียน
สถานที่เรียน :
1.ครูธิดาพร ภูละ
2.ครูอาภากร แจ้งสว่าง
50 22
64 วิทย์แสนอร่อย
สถานที่เรียน :
1.ครูกนกวรรณ ประทุมกุล
2.ครูปัทมาวดี คงเมือง
50 50
65 สอนเสริมเพิ่มทักษะ 1
สถานที่เรียน :
1.ครูยุพิน ป่าตาล
25 19
66 สอนเสริมเพิ่มทักษะ 2
สถานที่เรียน :
1.ครูวรางคณา ชั่งโต
25 19
67 สื่อสร้างสรรค์
สถานที่เรียน :
1.ครูชื่นฤดี หรับหลี
2.ครูวรรณทิพย์ ใจมนต์
45 30
68 โสตทัศนศึกษา
สถานที่เรียน :
1.ครูพสุธร แก้วพวง
25 5
69 หมากกระดาน 1
สถานที่เรียน :
1.ครูธนากร แก้วธรรม
2.ครูพิทักษ์ ศักดิ์เติม
50 51
70 หมากกระดาน 2
สถานที่เรียน :
1.ครูธีระเศรษฐ์ อนุทรงศักดิ์
25 25
71 ห้องสมุดมีชีวิต
สถานที่เรียน :
1.ครูชุติกาญจน์ สมบูรณ์
2.ครูสุดารัตน์ วิสุทธิศาสตร์
50 32
72 ห้องสมุดโรงเรียน
สถานที่เรียน :
1.ครูนันทกาญจน์ เรืองกระจาย
2.ครูพิชิต นาคศรี
50 52
73 หุ่นยนต์
สถานที่เรียน :
1.ครูชวนากร ศรีคำ
2.ครูวีรยุทธ ผักสา
50 40
74 อ.ย.น้อย
สถานที่เรียน :
1.ครูสุกัญญา อินทรนิวาส
- - - - - 25 3
75 ออมทรัพย์ เพิ่มความสุข
สถานที่เรียน :
1.ครูผกาพันธุ์ พราหมณี
2.ครูอุมากร พูลสนาม
40 24
76 อัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : 226
1.ครูจินตพร ยิ้มช้อย
2.ครูรำไพพรรณ จันทรเสนา
- - - 40 6
77 อ่านเขียนเรียนศิลป์
สถานที่เรียน : 424
1.ครูนนนที รัศมีพันธ์
2.ครูวนิชญา เชียงน้อย
45 40
78 อาสาสภานักเรียน
สถานที่เรียน : ห้องสภานักเรียน
1.ครูธวัชชัย เจริญกุล
2.ครูปราโมทย์ ในชัยภูมิ
50 33
79 ฮอกกี้
สถานที่เรียน : ศูนย์พลศึกษา
1.ครูฉัตรพรรค์ มโนสุทธิฤทธิ์
2.ครูธำรงค์ เดชเจริญ
40 40